Diaconaat

Mensen activeren tot verbondenheid

Diaconie

Visie

Diaconaat zoekt samen met degenen die de hulp nodig hebben naar oplossingen voor praktische problemen die een verbonden leven (d.w.z. een leven zonder sociale uitsluiting) in de weg staan. In onze gemeente worden, door tijdelijke ondersteuning, mensen geactiveerd en toegerust, zodat ze in staat zijn de financiële en praktische problemen zelfstandig het hoofd kunnen bieden. We werken samen met budgetcoaches en koppelen ervaren mensen aan de broeder of zuster die ondersteuning nodig heeft. Waar mogelijk doen we een beroep op de WMO en voorzieningen uit het minimapakket van de lokale overheid.

Passie

We gaan naast mensen staan in hun praktische zorgen. Vanuit het grote liefdegebod dat in de hele Bijbel klinkt willen we de zwakkeren in de samenleving met financiële en praktische noden nabij zijn. We denken daarbij bijvoorbeeld aan één-oudergezinnen, “weduwen en wezen in hun druk” en “de vreemdeling die in onze steden woont”. We streven er naar hen te activeren en hen daarbij te ondersteunen waar we kunnen. We passen op dat we het leven van deze mens niet overnemen, maar dat we de mens zelfstandig helpen worden zover dat niet wordt gehinderd door lichamelijke of verstandelijke beperkingen.

Wie zijn de ‘armen’ onder ons?

Schermafbeelding 2016-03-04 om 14.07.42Wanneer de Bijbel spreekt over ‘de armen’ gaat het meestal over mensen met gebrek aan middelen om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien: eten & drinken, kleding en onderdak. De VN voegen daar de toegang tot gezondheidszorg aan toe. In onze cultuur spreken we ook over armoede als mensen als gevolg van gebrek aan financiële middelen buitengesloten raken van deelname aan het normale maatschappelijk verkeer en activiteiten. Vaak gaat dat samen met een sociaal isolement en uitsluiting.

Deze vorm van armoede zou onder onze leden niet mogen bestaan. De Bijbel roept ons op om met elkaar te delen, zodat niemand gebrek lijdt. Dit betekent niet dat de huiskring schulden gaat betalen en blijvend elke maand moet bijspringen. Samen delen, zou in de meest voorkomende situaties, incidenteel door de huiskringleden mogen worden opgepakt. Om een structurele verbetering in de leefomstandigheden te kunnen realiseren mag hulp worden gevraagd bij onze diaconie. Samen zullen we dan zoeken naar mogelijkheden voor een verbetering van de situatie.

Wie mag een beroep doen op Diaconie?

 • Leden die op of onder bijstandsniveau leven en waar een praktische nood is ontstaan die niet door de huiskring of de lokale overheid kan worden opgelost
 • Bij dreigende financiële problemen door b.v. inkomensverlies, ziekte, maar ook bij schulden enz.
 • Asielzoekers en vluchtelingen die binnen onze lokale gemeente en Bethel horen
 • Bij ernstige ziekte en daarmee ontstane financiële problematiek

Hoe en waar?

Ook diaconale hulp vraag je aan door het aanvraagformulier in te vullen:

Diaconale activiteiten

 • Ondersteuning door een budget- coach bij financiële problemen
 • Schermafbeelding 2016-03-04 om 14.07.26
 • Hulp bij het aanvragen van toeslagformulieren van de overheid
 • Deelname aan de cursus: “Grip op de knip” via het Bethel Onderwijs Plan
 • Praktische, materiele zaken zoals een bed, koelkast, kleding (2de hands)
 • Het helpen organiseren van vervoer van en naar de kerk op zondag en christelijke feestdagen voor asielzoekers en ouderen die niet meer zelf naar de kerk kunnen komen.
 • Bijbelstudie, Nederlandse les en bezoekteams voor asielzoekers
 • Organiseren van kledingmarkt (2de hands) voor leden met een smalle beurs

Care Corner

Care Corner is er voor een brede groep mensen die door bijzondere omstandigheden onder een bestaansminimum moeten leven en/of aangewezen zijn op additionele hulp van derden maar deze in onvoldoende mate kunnen verkrijgen vanuit de voorzieningen van de overheid.

Vanuit het bijbels perspectief zou je kunnen spreken van de “hedendaagse” weduwen en wezen.
We denken dan aan financieel zwakke éénoudergezinnen, sociale minima, mensen met een kleine uitkering, mensen die door bijzondere omstandigheden in financieel moeilijke omstandigheden verkeren, mensen met een minimaal inkomen en nieuwkomers.

Kort gezegd:

 • Mensen met beperking
 • Mensen met budgetproblematiek
 • Mensen die langdurig werkloos zijn en daardoor in een bestaansminimumsituatie verkeren
 • Mensen die door bijzondere omstandigheden op de rand van het bestaansminimum leven
 • Mensen met een kleine uitkering (bv enkel AOW)
 • Mensen met een minimaal inkomen
 • Grote gezinnen
 • Tienermoeders
 • Asielzoekers / illegalen/ nieuwkomers

Openingstijden (met uitzondering schoolvakanties):

Maan-, woens- en vrijdagmiddag van 13:00-16:00 uur.

Neem hieronder een kijkje binnenin Care Corner

Binnenin de Care Corner 1
Binnenin de Care Corner 2

 

Contact opnemen met Gemeentezorg