Dieptestudie Zacharia

Profetie van hoop in moeilijke tijden

Een boodschap van vermaning en bemoediging

Binnen het Oude Testament behoort het boek van de profeet Zacharia tot de zogeheten ‘Kleine Profeten’. Van deze groep van twaalf profetische boeken is Zacharia het langste.

Het boek Zacharia is relatief onbekend bij veel huidige Bijbellezers. Echter, voor de vroege Gemeente was dit Bijbelboek zeer belangrijk. Dit blijkt met name uit veel nieuwtestamentische citaten uit Zacharia en toespelingen op dit profetische boek.

Zacharia is een zeer messiaans boek

Opvallend is hoe de profeet Zacharia veelvuldig en duidelijk wijst op de komende Messias. Dit betreft vooral de profetische verwijzingen naar het lijden van de Here Jezus: zijn komst als nederige Koning rijdend op een ezel, dat Hij zou worden verraden, doorstoken, dat men over Hem zou rouwklagen, het zwaard dat tegen de Herder zou zijn … Zacharia is daarom dan ook één van de meest messiaanse boeken van de Hebreeuwse Bijbel.

Zacharia is ook apocalyptisch en eschatologisch van aard

Dat betekent dat Zacharia als profeet belangrijke dingen onthult met betrekking tot de toekomst en Gods plan met Israël, Jeruzalem en de wereld. Zacharia heeft een aantal zeer symbolische profetische nachtvisioenen rond het thema: het herstel van Juda, Jeruzalem en de tempel, na de ballingschap.

Het boek onthult ons toekomstige vergezichten wanneer de HERE van de legermachten, de Koning, zijn universele Rijk zal vestigen. Zacharia voorziet, dat de Here God zal worden aanbeden door Joden én de volkeren in het Koninkrijk waar zijn heiligheid heerst.

Opzet van de cursus

De opzet van de cursus is de inhoud van Zacharia op een eenvoudige en toegankelijke wijze uit te leggen en te presenteren. De inhoud van Zacharia is niet eenvoudig. Maar we mogen  er op vertrouwen dat door de verlichting van Gods Heilige Geest, wij gedurende deze cursus door Hem in de Waarheid van dit bijzondere Bijbelboek geleid zullen worden (Joh. 16:13).

Doel van de cursus

We mogen ontdekken hoe Zacharia ons bij herhaling op de komende Messias wijst en ons tevens Gods heerlijke plan met Jeruzalem en zijn Koninkrijk onthult … De bedoeling is dat de inhoud van Zacharia ons zal raken, voeden, aansporen en bemoedigen met Gods boodschap van een hoopvolle toekomst, om Hem heden te dienen!

De cursus zal gedurende 7 dinsdagavonden worden gegeven, start 2 februari 2021. Kosten: € 22

Cursusleider: Dr. Gieneke Sneller-Vrolijk  (Wezep; auteur, vertaler, spreker, docent Theologie: OT, Hebreeuws, Jodendom)